Václav Fekete - prečítajte si viac TU.

Motiváciou kandidovať za miestneho poslanca je pre mňa snaha, aby si Vajnory zachovali dedinský charakter. Už v predchádzajúcich obdobiach som jasne deklaroval, že nepodporujem megalomanské plány rozvoja ohrozujúce trvalo udržateľný rozvoj nášho katastra, sprevádzaný neúmernou dopravou cez vajnorské ulice. Často si pripadám, ako keby sme mnohé bratislavské a regionálne problémy chceli riešiť na našom území. Územné plány sú už v mnohom prekonané a necítim snahu magistrátu a MČ ich zmeniť v zmysle názorov našich občanov. 

Ja pochádzam zo starej vajnorskej rodiny zo strany obidvoch rodičov. Tu som sa narodil v roku 1952 v roľníckej rodine. Odvtedy tu žijem, Vajnory sú môj domov. V roku 1980 som sa presťahoval do nového domu, ktorý som postavil svojpomocne. Po skončení stavebnej priemyslovky som absolvoval štúdium na stavebnej fakulte SVŠT. Celý profesný život som pracoval vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Posledné desaťročia ako samostatný špecialista, vedúci oddelenia a koordinátor štátnych úloh. Logickým vyústením bolo, že v problematike, ktorú som riešil, som bol v rámci SR na čele. Preto som spoluautorom  vysokoškolských učebníc, obsahom ktorých sú aj výsledky mojich prác.

Činnosť úradu, poslancov a komisie výstavby v oblasti prípravy štúdií sa musí zásadne zmeniť. Vo Vajnoroch máme množstvo odborníkov, ktorých vieme využiť. Treba zapojiť aj občanov. Príprava nemôže byť utajovaná a občan postavený pred hotovú vec, alebo rozhodnutie. Chcem obnoviť pravidelné verejné stretnutia s občanmi, kde budú mať vyhradenú väčšinu času. 

Vo svojej činnosti viem využiť svoje 35 ročné skúsenosti z funkcie predsedu telovýchovnej jednoty Družstevník Vajnory, hádzanárskeho klubu a Zväzarmu. Tiež z výboru pozemkového spoločenstva, kde som podpredsedom. Samozrejme aj skúsenosti zo svojej poslaneckej činnosti, ako predsedu stavebnej komisie v dvoch volebných obdobiach 1984 až 2002 a minulého volebného obdobia.  Na začiatku volebného obdobia 2018 som si stanovil určité priority. Ako poslanec a zástupca odbornej verejnosti som predchádzajúce roky pôsobil v stavebnej komisii, keďže ma dlhodobo trápila hlavne slabá činnosť, respektíve skôr nečinnosť vedenia mestskej časti v plánovaní a strategických rozhodnutiach. Takže som pripomienkoval všetky magistrátom a našou MČ navrhované zmeny a doplnky územného plánu. Mrzí ma najmä to, že vedeniu Vajnor sa nepodarilo pretlačiť dôležité a nevyhnutne potrebné zmeny v lokalite Nemecká dolina – Koncové. Ide o zmenu ornej pôdy na bytovú výstavbu a zmenu trasovania obchvatu cez toto územie. Toto bude jednou z mojich hlavných priorít, keďže súčasný starosta so svojou koalíciou to nemajú v programe.

Zásadné návrhy a pripomienky som poskytol pri Generele vodných tokov a protipovodňovej ochrany. Osobne som sa zúčastnil stretnutí a diskusií s MIBom (metropolitným inštitútom Bratislavy) vo veci zadania Urbanistickej štúdie viníc, ktorá má čiastočne vyriešiť súčasný patový stav a zároveň chrániť naše vinice pred špekulantami s pozemkami. Za zmienku stojí moja účasť na návrhu ÚP zóny Priečne a presadzoval som aj prehodnotenie riešenia ÚP Štepnice. Zatiaľ neúspešne. . Tiež som dával pripomienky na  zlepšenie projektov pre získanie grantov pre investičnú výstavbu v záujme rozvoja či už novej školy, alebo senior domu či revitalizácie priestorov Šaldovej. V  princípe som z pozície člena komisie zastavil výstavby, ktoré boli navrhované v značnej miere na  súkromných pozemkoch, bez  ich vykúpenia tak ako v prípade cesty pre supermarket, ktorú postavili na cudzích pozemkoch, ale to sa na stavebnej komisii neriešilo. Zároveň som intenzívne pracoval na  zmluvách o  prenájme pozemkov medzi urbárom, kde pôsobím v pozícii podpredsedu so spolkami, mestskou časťou a VSC, a.s. Výsledkom je nové ihrisko na Šinkovskom, pumptracková dráha, pozemok pod novú ľadovú plochu (zatiaľ sa pre nepripravenosť zo strany MČ nebude stavať) tak, aby boli vyvážene uspokojené záujmy urbárnikov a potreby Vajnorákov. Všetky predkladané materiály na komisiu a zastupiteľstvo som precízne preštudoval a podával návrhy na ich zlepšenie.    

Moje pôsobenie v komunálnej politike vnímam v prvom rade ako službu verejnosti. Som zástanca konštruktívnej diskusie v  zastupiteľstve a vnímam to ako nutný faktor pri  hľadaní tých najlepších riešení pre  naše Vajnory. Nevyhnutnou ingredienciou zdravej samosprávy je aj kritika fungovania úradu a  zastupiteľstva, ktoré je dlhodobo nevyvážené a navonokevokuje fungujúci stav. Zamyslime sa, či sa vždy pri riešeniach používa rovnaký meter. V širšom tíme sme aktívne pripomienkovali legislatívne návrhy z hlavného mesta, návrhy našich lokálnych VZN a zmlúv, či vo veci parkovacej politiky, zberu komunálneho odpadu, alebo ďalšie. Viaceré návrhy boli aj na základe našich pripomienok doplnené, upravené alebo aj stiahnuté z rokovania. V oblasti vinohradníctva sa nám podarilo oživiť záujem ľudí o značnú časť obhospodarovania vinohradov. Vždy som podporil dobré projekty nehladiac na predkladateľa. Ku kritike výsledkov fungovania našej samosprávy uvediem príklad, že ani za posledné obdobie napriek našim výzvam nedosiahla žiadny merateľný pokrok vo veci zapracovania územnej rezervy pre električkovú trať do Vajnor, riešení kruhového objazdu, ani obchvatov. „Zamrzlo“ celé riešenie lokality „Nové Šuty“, riešenie územia „Koncové-Nemecká dolina“ má stále prakticky nulovú podporu. 

Samostatnou kategóriou je oblasť ekonomiky a kontroly. Tu je široké pole pôsobnosti na zlepšovanie. Tu upriamim tiež svoju pozornosť. Napríklad, z príspevku na rozvoj od stavebníkov sa za tri roky na zlepšenie infraštruktúry neminul ani cent.

Záverom by som chcel vyjadriť prianie, aby spolupráca medzi poslancami bola ďaleko lepšia, ako v predchádzajúcom volebnom období. Preto zvažujme potenciál kandidátov a ich oddanosť pre záujmy občanov.