JURAJ
ONDRUŠKA

Som Vajnorák. Odborné rozhodnutia 
výhradne v záujme Vanorákov.